Pytania i odpowiedzi

Szczegóły i odpowiedzi na najważniejsze pytania

 

 1. Czy Autor współfinansuje druk książki?

Tak. W PROMIENIACH wszyscy Autorzy finansują w całości lub współfinansują koszty wydania swojej książki. Decyzja o tym, w jakim zakresie Autor uczestniczy finansowo w edycji swojej książki, należy do naszej firmy.

Dzieje się tak dlatego, że koszty druku i dystrybucji książek są ogromne, sięgają średnio 50 proc. ceny detalicznej egzemplarza książki. Jednocześnie – jedne książki sprzedają się lepiej, inne gorzej. Na cenę książki wpływa również jej tematyka – jedne książki sprzedają się lepiej, inne gorzej. My znamy rynek, współpracujemy z doświadczonymi redaktorami i wiemy, jakie książki obecnie znajdują zainteresowanie, dlatego jesteśmy w stanie przygotować dla każdego z Państwa indywidualną propozycję. Oczywiście – możemy też wydać książkę w ilości określonej przez Autora, ale wówczas Autor będzie ponosił koszty takiego druku.

 1. Czy Autor dostaje tantiemy?

Tak. W przypadku przyjęcia przez nas książki do dystrybucji, podpisujmy stosowną umowę i, jeśli tak ona przewiduje, Autor otrzymuje prowizję od każdego sprzedanego egzemplarza w wysokości określonej w umowie zawartej pomiędzy nami i Autorem.

 1. Czy Autor może wydać książkę w innym wydawnictwie?

Tak, ale dopiero po ustaniu umowy zawartej z naszym wydawnictwem. Autor może wydać swoją książkę także u innych wydawców, ale nie przy wykorzystaniu stworzonej przez nas makiety czy zaprojektowanej przez nas okładki. Zawarcie takiej umowy będzie możliwe dopiero po ustaniu umowy zawartej z naszym wydawnictwem,

 1. Czy przyjmujemy rękopisy?

Nie. Książki muszą być przysłane w programie WORD lub innym umożliwiającym nanoszenie korekty na komputerze. W drodze wyjątku możemy przyjąć rękopis. Zastrzegamy jednak, że w takim przypadku możemy zwiększyć wysokość kosztów ponoszonych przez Autora w związku z koniecznością większego nakładu pracy związanego z koniecznością przepisania rękopisu.

 1. Czy Autor ponosi odpowiedzialność prawną?

Tak. Autor w całości odpowiada za treść książki. My jedynie przyjmujemy zlecenie jej wydania. Nie ingerujemy w treść książki, nie ponosimy więc żadnej odpowiedzialności za jej treść. W przypadku naruszenia przez Autora dóbr osobistych innych osób, całkowita odpowiedzialność spada na Autora. Zastrzegamy, że w przypadku pociągnięcia nas do odpowiedzialności, Autor pokryje wszystkie nasze koszty.

 1. Czy wydamy każdą książkę?

Nie. Mamy prawo odmówić druku książek, które uznamy za sprzeczne z ideą wydawnictwa W PROMIENIACH, książek naruszających prawo lub dobre obyczaje, nawołujących do nienawiści, szydzących lub obrażających uczucia religijne, narażających nas na odpowiedzialność prawną itp. Mamy też prawo odmówić przyjęcia treści rażąco niepoprawnych stylistycznie czy gramatycznie bądź wymagających niewspółmiernego nakładu pracy przy nanoszeniu korekty jak również treści, co do których podejrzewamy, że są plagiatem innych publikacji. Decyzja o odmowie przyjęcia do edycji książki jest naszą wyłączną decyzją i nie podlega zaskarżeniu?

 1. Czy książki będą jakość oznaczane?

Tak. Każda książka wydana w ramach edycji W PROMIENIACH zostanie opatrzona naszym logo umieszczonym na pierwszej i czwartej stronie okładki, a wewnątrz – specjalną informacją o naszym wydawnictwie.

 1. Ile wynosi czas oczekiwania na wydanie książki?

W każdym przypadku jest on ustalany indywidualnie z Autorem i uzależniony od terminów wyznaczonych przez drukarnię.

 1. Jak wygląda rozliczenie za wydanie książki?

Do wydania książki przystępujemy po otrzymaniu od Autora całości kwoty pokrywającej koszty z jego strony. W przypadku niemożności realizacji zlecenia niezależnych do nas – kwota jest zwracana. W zależności od opcji przyjętej w umowie z Autorem – w całości lub po potrąceniu kosztów zredagowania książki w przypadku gdy zwracamy autorowi zredagowaną książkę.

 1. Czy zwracamy Autorowi zredagowaną przez nas książkę?

Nie. Wydruk z naniesioną korektą jest naszą własnością. Autor otrzymuje od nas egzemplarze autorskie książki. Wydruków nie zwracamy.

 1. Czy Autor może dokonywać sprzedaży książki samodzielnie?

Tak. Jeśli nie będzie zainteresowany sprzedażą i promocją oferowaną przez nasze wydawnictwo.
Nie.
W przypadku powierzenia dystrybucji książki naszemu Wydawnictwu, całość dystrybucji i sprzedaży pozostaje po naszej stronie. Indywidualna sprzedaż książki przez Autor jest możliwa tylko za osobną zgodą naszego wydawnictwa.

 1. Jakie są kanały dystrybucji książki?

To zależy od ustaleń z Autorem. Ze swojej strony oferujemy sprzedaż książki na stronie internetowe POLSKIEJ KSIĘGARNI NARODOWEJ oraz w stacjonarnej księgarni POLSKA KSIEGRANIA NARODOWA w Warszawie oraz zaoferowanie książki hurtowniom i dystrybutorom, z którymi współpracujemy. Decyzja o zakupie książki przez naszych kontrahentów i dystrybutorów należy do nich i nie możemy ich zmusić do jej podjęcia.

 1. Czy możliwe są indywidualne ustalenia z Autorem?

Tak. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym redakcja@wpromieniach.pl. Odpowiemy na wszystkie pytania.